Informačná povinnosť

Prevádzkovateľom osobných údajov Užívateľa, poskytovaných prostredníctvom kontaktného formulára, teda subjektom rozhodujúcim o účeloch a spôsoboch ich spracúvania, je OKNOTECHNIKA FENSTERTECHNIK ADAM STACHNIK, marsz. Piłsudskiego, 1, 34-700, Rabka-Zdrój, DIČ 7352732384, (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Osobné údaje poskytnuté Užívateľom v kontaktnom formulári spracúva Prevádzkovateľ na základe súhlasu vyjadreného Užívateľom v zmysle čl. 6 ods. 1 písmeno. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 / ES - ďalej len GDPR.

Poskytnutie osobných údajov uvedených v kontaktnom formulári je dobrovoľné. Užívateľ má právo kedykoľvek odvolať súhlas prostredníctvom e-mailovej adresy zaslaním správy na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa: oknotechnika.magdalena@gmail.com, a to bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť spracovania, ktoré bolo vykonané na základe súhlasu pred jeho odvolaním.

Užívateľ má kedykoľvek právo na prístup k svojim osobným údajom, na ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenositeľnosť údajov.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Užívateľa webovej stránky na nasledujúce účely:

Komunikácie s Užívateľom, najmä vybavovanie sťažností týkajúcich sa produktov alebo služieb Prevádzkovateľa;
Prezentácia komerčných ponúk Užívateľovi elektronickými prostriedkami;
Telefonické predkladanie komerčných ponúk Užívateľovi;
Zasielanie informácií Užívateľovi elektronickými prostriedkami ako súčasť newslettru Prevádzkovateľa;
Umožnenie Užívateľovi posielať komentáre alebo recenzie týkajúce sa produktov alebo služieb Prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje Užívateľa uvedené v kontaktnom formulári aj na nasledujúce účely:

za účelom uzavretia a realizácie prípadnej zmluvy medzi Užívateľom a Prevádzkovateľom a poskytovania služby Užívateľovi ako zákazníkovi Prevádzkovateľa v súlade s čl. 6 ods. 1 písmeno b) GDPR;
za účelom zúčtovania s Užívateľom, ktorý je klientom Prevádzkovateľa, za účelom vykonania prípadnej zmluvy uzavretej medzi stranami, ako aj za účelom uplatnenia prípadných nárokov Užívateľa, ktorý je klientom, v rámci oprávneného záujmu Prevádzkovateľa v súlade s čl. 6 ods. 1 písmeno f) GDPR a plnenia zákonných povinností Prevádzkovateľa voči daňovým úradom v súlade s osobitnými právnymi predpismi v súlade s čl. 6 sek. 1 písmeno. c) GDPR;
za účelom realizácie marketingových aktivít Prevádzkovateľa v rámci oprávneného záujmu Prevádzkovateľa v súlade s čl. 6 ods. 1 písmeno f) GDPR, ako aj v súlade s prejavom vôle Užívateľa ohľadom marketingovej komunikácie zo strany Prevádzkovateľa. Súhlasy udelené v oblasti marketingovej komunikácie (napr. Pre zasielanie obchodných informácií elektronickými prostriedkami alebo telefonickým kontaktom na účely priameho marketingu) je možné kedykoľvek odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovania, ktoré bolo vykonané na základe súhlasu pred jeho odvolaním;
za účelom splnenia zákonných povinností Prevádzkovateľa voči Užívateľovi upravených v GDPR, v zmysle čl. 6 ods. 1 písmeno. c) GDPR.

Podrobnejšie informácie o vyššie uvedených účeloch spracúvania osobných údajov Užívateľa sa nachádzajú v pravidlách ochrany osobných údajov zverejnených na webovej stránke.

Osobné údaje Užívateľa Prevádzkovateľ neposkytuje tretím osobám.

Doba uchovávania osobných údajov Užívateľov závisí od účelu spracovania údajov Prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie konkrétnych cieľov, to znamená:

- po dobu realizácie podnikateľskej činnosti Prevádzovateľa.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov súvisiacich so spracúvaním osobných údajov kontaktujte Prevádzkovateľa na tejto adrese:
Marsz. Piłsudskiego 1, 34-700 Rabka-Zdrój, oknotechnika.magdalena@gmail.com.

Užívateľ ma právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.

Na našej webovej stránke používame súbory cookies. Ďalším využívaním webovej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies v súlade s Pravidlami ochrany osobných údajov. Udelenie súhlasu je dobrovoľné a súhlas môžete kedykoľvek vziať späť prostredníctvom zmeny nastavení vo Vašom internetovom prehliadači. Kliknite na políčko ,,Súhlasím" aby sa tato správa viac neobjavovala.