Pravidla ochrany osobných údajov
www.oknotechnikafenstertechnik.pl

Ochrana súkromia používateľov má pre firmu OKNOTECHNIKA FENSTERTECHNIK ADAM STACHNIK osobitný význam. Z tohto dôvodu majú Užívatelia webovej stránky www.oknotechnikafenstertechnik.pl zaručené vysoké štandardy ochrany súkromia. OKNOTECHNIKA FENSTERTECHNIK ADAM STACHNIK ako Prevádzkovateľ osobných údajov sa stará o bezpečnosť údajov poskytovaných Užívateľmi.

Cieľom Prevádzkovateľa je tiež riadne informovať Užívateľov o právach a povinnostiach týkajúcich sa spracúvania osobných údajov, najmä pokiaľ ide o obsah ustanovení o ochrane osobných údajov uvedených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679. Parlamentu a Rady z 27. apríla 2016. o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (ďalej len „GDPR“). Preto v rámci ochrany súkromia Užívateľov webovej stránky v tomto dokumente Prevádzkovateľ informuje o právnych základoch spracúvania osobných údajov poskytovaných Užívateľmi v súvislosti s používaním webovej stránky www.oknotechnikafenstertechnik.pl (ďalej len „webová stránka“), spôsoboch zhromažďovania, spracúvania a ochrany osobných údajov, ako aj právach Užívateľov.

Užívateľom je každá fyzická osoba, ktorej sa údaje týkajú, a ktorá používa webovú stránku www.oknotechnikafenstertechnik.pl alebo elektronické služby prístupné prostredníctvom uvedenej webovej stránky.

Prevádzkovateľom osobných údajov poskytnutých Užívateľom prostredníctvom webovej stránky www.oknotechnikafenstertechnik.pl je OKNOTECHNIKA FENSTERTECHNIK ADAM STACHNIK, marsz. Piłsudskiego 1, 34-700 Rabka-Zdrój, DIČ 7352732384, (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

I. SÚHLAS UŽÍVATEĽA

Používanie webovej stránky www.oknotechnikafenstertechnik.pl Užívateľom znamená, že Užívateľ súhlasí so zhromažďovaním a používaním Prevádzkovateľom osobných údajov v súlade s týmito pravidlami ochrany osobných údajov.

Osobné údaje Užívateľa webových stránok spracúva Prevádzkovateľ na základe jeho súhlasu a v niektorých prípadoch opísaných v tomto dokumente ako súčasť oprávneného záujmu Prevádzkovateľa. Užívateľ má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania, ktoré bolo vykonané na základe súhlasu pred jeho odvolaním.

V prípade, že sa tieto pravidlá ochrany osobných údajov zmenia a Užívateľ bude naďalej používať webovú stránku, bude sa to považovať za súhlas s aktuálnymi pravidlami ochrany osobných údajov.

II. OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVANÉ PREVÁDZKOVATEĹOM
1. Spôsob získavania osobných údajov

Prevádzkovateľ získava osobné údaje priamo od Užívateľa prostredníctvom webovej stránky vyplnením kontaktného formulára dostupného na webovej stránke Prevádzkovateľa a prostredníctvom správ zaslaných Prevádzkovateľovi.

Poskytnutie osobných údajov uvedených v kontaktnom formulári je dobrovoľné

2. Druhy spracúvaných osobných údajov

Prevádzkovateľ, prostredníctvom webovej stránky, zhromažďuje nasledujúce osobné údaje o Užívateľovi:

1. Meno a priezvisko;
2. Emailová adresa;
3. Telefónne číslo;
4. Obsah správy;
5. Predmet správy;
6. Názov spoločnosti.

III. ÚČELY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spôsob spracúvania osobných údajov Užívateľa Prevádzkovateľom závisí od spôsobu, akým Užívateľ používa webovú stránku, a od funkcií na nej dostupných. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Užívateľa na nasledujúce účely:

1. Komunikácia s Užívateľom.

Prevádzkovateľ používa osobné údaje Užívateľa na priamu komunikáciu s ním. Informácie poskytované Užívateľovi sa týkajú ponúkaných produktov alebo služieb, zabezpečenia osobných údajov, aktualizácií siete, pripomienok, ako aj ponúk Prevádzkovateľa alebo jeho partnerov. Komunikácia s Užívateľom sa týka aj obsluhy Užívateľa. Osobné údaje sa používajú aj na poskytnutie pomoci Užívateľovi, riešenie technických problémov a reagovanie na jeho sťažnosti alebo reklamácie.

2. Posielanie marketingových správ Užívateľovi elektronickými prostriedkami.

Účelom spracúvania osobných údajov Užívateľa poskytnutých prostredníctvom kontaktného formulára dostupného na webovej stránke je marketingová komunikácia zo strany Prevádzkovateľa realizovaná v rámci jeho podnikateľskej činnosti, najmä predkladanie obchodných ponúk Užívateľovi elektronickými prostriedkami.

3. Telefonické prezentovanie Užívateľovi komerčných ponúk.

Účelom spracúvania osobných údajov poskytnutých Užívateľom prostredníctvom kontaktného formulára dostupného na webovej stránke je marketingová komunikácia vedená Prevádzkovateľom v rámci jeho podnikania, najmä prostredníctvom telefonického predkladania obchodných ponúk Užívateľovi.

4. Zasielanie informácií Užívateľovi elektronickými prostriedkami ako súčasť newsletteru Prevádzkovateľa.

Účelom spracúvania osobných údajov Užívateľa poskytnutých v rámci zápisu k odoberaní newsletteru, je informovať Užívateľa elektronickými prostriedkami (e-mailom) o nových produktoch, službách, akciách alebo udalostiach Prevádzkovateľa alebo jeho partnerov.

5. Umožnenie Užívateľovi posielať komentáre alebo recenzie.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Užívateľa na to, aby mu umožnil komentovať / poskytovať recenzie a hodnotenia aktivít, služby alebo produkty Prevádzkovateľa alebo subjektov, ktorých s ním spolupracujú.

Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje Užívateľa uvedené v kontaktnom formulári aj na nasledujúce účely:

1. za účelom uzavretia a realizácie prípadnej zmluvy medzi Užívateľom a Prevádzkovateľom a poskytovania služieb Užívateľovi ako zákazníkovi Prevádzkovateľa v súlade s čl. 6 ods. 1 písmeno b) GDPR;
2. za účelom zúčtovania s Užívateľom, ktorý je klientom Prevádzkovateľa, za účelom vykonania prípadnej zmluvy uzavretej medzi stranami, ako aj za účelom uplatnenia prípadných nárokov Užívateľa, ktorý je klientom, v rámci oprávneného záujmu Prevádzkovateľa v súlade s čl. 6 ods. 1 písmeno f) GDPR a plnenia zákonných povinností Prevádzkovateľa voči daňovým úradom v súlade s osobitnými právnymi predpismi v súlade s čl. 6 sek. 1 písmeno. c) GDPR;
3. za účelom realizácie marketingových aktivít Prevádzkovateľa v rámci oprávneného záujmu Prevádzkovateľa v súlade s čl. 6 ods. 1 písmeno f) GDPR, ako aj v súlade s prejavom vôle Užívateľa ohľadom marketingovej komunikácie zo strany Prevádzkovateľa. Súhlasy udelené v oblasti marketingovej komunikácie (napr. Pre zasielanie obchodných informácií elektronickými prostriedkami alebo telefonickým kontaktom na účely priameho marketingu) je možné kedykoľvek odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovania, ktoré bolo vykonané na základe súhlasu pred jeho odvolaním;
4. za účelom splnenia zákonných povinností Prevádzkovateľa voči Užívateľovi upravených v GDPR, v zmysle čl. 6 ods. 1 písmeno. c) GDPR.

IV. PRENÁŠANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Osobné údaje Užívateľa nie sú poskytované ďalším príjemcom.

V. PRÁVA UŽIVATELA
1. Práva Užívateľa

V každej fáze spracúvania údajov má užívateľ niekoľko práv, ktoré mu umožňujú prístup k jeho údajom, overovanie správnosti spracúvania údajov, ich opravu, ako aj právo namietať proti ich spracovaniu, môže požiadať o vymazanie údajov, obmedzenie spracúvania alebo o prenesenie údajov.

Ak si Užívateľ želá uplatniť svoje práva ako dotknutá osoba, môže kontaktovať Prevádzkovateľa pomocou nasledujúcich kontaktných údajov: OKNOTECHNIKA FENSTERTECHNIK ADAM STACHNIK, marsz. Piłsudskiego 1, 34-700 Rabka-Zdrój, oknotechnika.magdalena@gmail.com.

2. Právo podať sťažnosť na dozorný orgán

Užívateľ, ktorého osobné údaje spracúva Prevádzkovateľ, má právo podať sťažnosť na dozorný orgán príslušný vo veciach ochrany osobných údajov (Úrad na ochranu osobných údajov).

 


VI. SÚBORY COOKIES

1. Prevádzkovateľ informuje, že pri používaní webovej stránky sa na koncovom zariadení Užívateľa ukladajú krátke textové informácie nazývané „cookies“. Súbory cookies obsahujú také IT údaje, ako: adresa IP Užívateľa, názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, čas ich uloženia na koncovom zariadení Užívateľa, zápis parametrov, štatistík a originálne číslo. Súbory cookies sú posielané na server webovej stránky prostredníctvom webového prehľadávača nainštalovaného na koncovom zariadení Užívateľa.

Súbory ,,cookies" sa používajú na webovej stránke s cieľom:

a. udržiavania technickej nezávadnosti a kontinuity pripojenia medzi webovou stránkou a koncovým zariadením Užívateľa;
b. optimalizácie používania webovej stránky Užívateľom a úprava spôsobu ich zobrazenia na koncovom zariadení Užívateľa;
c. zaistenie bezpečnosti používania webovej stránky;
d. zhromažďovanie štatistík návštev webovej stránky za účelom zlepšenia jej štruktúry a obsahu;
e. zobrazovanie reklám na koncovom zariadení Užívateľa optimálne prispôsobených jeho preferenciám.

Webová stránka používa dva typy súborov „cookies“: „relácie“ a „trvalé“. Súbory „relácie“ sú súbory, ktoré sa automaticky odstránia z koncového zariadenia Užívateľa webovej stránky po odhlásení sa z webovej stránky alebo po opustení webovej stránky alebo po vypnutí webového prehliadača. „Trvalé“ cookies sa ukladajú na koncovom zariadení Užívateľa po dobu uvedenú v parametroch „cookies“ alebo dovtedy, kým ich Užívateľ nevymaže. „Trvalé“ súbory cookie sa na koncovom zariadení Užívateľa inštalujú iba s jeho súhlasom.

Prevádzkovateľ informuje, že:

a. webové prehliadače predvolene akceptujú inštaláciu „súborov cookies“ na koncovom zariadení Užívateľa. Každý užívateľ webových stránok môže kedykoľvek zmeniť nastavenia „cookies“ vo webovom prehliadači, ktorý používa, tak aby prehliadač automaticky blokoval použitie „cookies“, alebo informoval Užívateľa o každom ich umiestnení na jeho koncovom zariadení. Podrobné informácie o možnostiach a spôsoboch nakladania s „cookies“ sú k dispozícii v nastaveniach webového prehliadača používaného Užívateľom webovej stránky.
b. obmedzenie používania „cookies“ Užívateľom môže nepriaznivo ovplyvniť správnosť a kontinuitu poskytovania Služieb prostredníctvom webovej stránky.

Súbory ,,cookies" nainštalované na koncovom zariadení Užívateľa webovej stránky môžu používať inzerenti a obchodní partneri spolupracujúci s Prevádzkovateľom.
Súbory cookie možno považovať za osobné údaje iba v spojení s inými údajmi identifikujúcimi totožnosť, ktoré sú poskytnuté Prevádzkovateľovi Užívateľom v rámci používania webových stránok.
Iba Prevádzkovateľ má prístup k „cookies“ spracovávaným serverom webovej stránky.
Pokiaľ Užívateľ nesúhlasí s ukladaním a prijímaním informácií v súboroch „cookies“, môže zmeniť pravidlá týkajúce sa „cookies“ v nastavení svojho webového prehliadača.

VII. ĎALŠIE DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

1. Ochrana bezpečnosti osobných údajov

Prevádzkovateľ zavádza príslušné opatrenia na zaistenie bezpečnosti osobných údajov Užívateľa. Bezpečné používanie webovej stránky je zabezpečené systémami a postupmi používanými na ochranu pred prístupom a zverejnením údajov neoprávneným osobám. Okrem toho sú systémy a procesy používané Prevádzkovateľom pravidelne monitorované s cieľom odhaliť možné hrozby. Osobné údaje získané Prevádzkovateľom sa ukladajú v počítačových systémoch, ku ktorým je prísne obmedzený prístup.

2. Uchovávanie osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov Užívateľov závisí od účelu spracovania údajov Prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie konkrétnych cieľov, to znamená:

- po dobu realizácie podnikateľskej činnosti Prevádzovateľa.

V každom z vyššie uvedených prípadov môžu byť údaje po uplynutí nevyhnutnej lehoty na spracúvanie spracúvané iba na účely uplatňovania nárokov plynúcich zo vzťahov medzi stranami až do konečného právoplatného rozhodnutia o týchto nárokoch.

3. Zmeny v pravidlách ochrany osobných údajov

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sa môžu zmeniť, za účelom zachovania súladu s platnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov. Ak sa zmení obsah pravidiel ochrany osobných údajov, zmení sa aj dátum ich aktualizácie uvedený na konci textu. Za účelom získania aktuálnych informácií o spôsobe ochrany osobných údajov Prevádzkovateľ odporúča Užívateľom, aby sa pravidelne oboznamovali s pravidlami ochrany osobných údajov.

4. Kontaktné údaje

Za účelom získania akýchkoľvek podrobností týkajúcich sa týchto pravidiel ochrany osobných údajov môže Užívateľ kontaktovať Prevádzkovateľa osobných údajov: OKNOTECHNIKA FENSTERTECHNIK ADAM STACHNIK, Marsz. Piłsudskiego 1, 34-700 Rabka-Zdrój, pomocou nižšie uvedenej e-mailovej adresy: oknotechnika.magdalena@gmail.com.

Okrem toho je možné Prevádzkovateľa kontaktovať prostredníctvom pošty na adrese: Marsz. Piłsudskiego 1, 34-700 Rabka-Zdrój.

Tento dokument bol naposledy aktualizovaný 24. 03. 2020

Na našej webovej stránke používame súbory cookies. Ďalším využívaním webovej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies v súlade s Pravidlami ochrany osobných údajov. Udelenie súhlasu je dobrovoľné a súhlas môžete kedykoľvek vziať späť prostredníctvom zmeny nastavení vo Vašom internetovom prehliadači. Kliknite na políčko ,,Súhlasím" aby sa tato správa viac neobjavovala.